Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

Missions interculturals: una experiència de desenvolupament comunitari a les comarques de Castelló

RESUM: Les Missions Interculturals és un projecte de participació comunitària en educació, cultura i desenvolupament local que té com a objectius contribuir a la consecució d'una societat inclusiva i fomentar el desenvolupament local. El present article és una descripció del procés viscut durant la primera edició del projecte, el qual ha tingut lloc en les poblacions de Vilanova d'Alcolea i Sant Mateu (Castelló, Espanya). Exposem, en primer lloc, els conceptes teòrics que han guiat tot el procés: l'educació inclusiva, la democràcia radical, l'aprenentatge cooperatiu, la interculturalitat i el nomadisme cultural. A continuació es descriuen les successives fases del projecte: diagnòstic local, sensibilització, intervenció i avaluació de l'experiència. En quant als resultats aconseguits, destaquem que tot el procés ha tingut un caràcter participatiu basat en el consens, s'ha contribuït a fomentar la participació ciutadana, alhora que s'han produït transformacions en la mirada dels participants al voltant de les problemàtiques locals. Finalment, en l'apartat dedicat a les conclusions, fem referència al fort component emocional que ha impregnat tot projecte i a les possibilitats d'internacionalització del mateix en el futur.

RESUMEN: Las Misiones Interculturales es un proyecto de participación comunitaria en educación, cultura y desarrollo local que tiene como objetivos contribuir a la consecución de una sociedad inclusiva y fomentar el desarrollo local. El presente artículo es una descripción del proceso vivido durante la primera edición del proyecto que ha tenido lugar en las poblaciones de Vilanova d'Alcolea y Sant Mateu (Castelló, España). Exponemos, en primer lugar, los conceptos teóricos que han guiado todo el proceso: la educación inclusiva,
la democracia radical, el aprendizaje cooperativo, la interculturalidad y el nomadismo cultural. A continuación se describen las sucesivas fases del proyecto: diagnostico local, sensibilización, intervención y evaluación de la experiencia. En cuanto a los resultados conseguidos, destacamos que todo el proceso ha tenido un carácter participativo basado en el consenso, se ha contribuído a fomentar la participación ciudadana, al tiempo que se han producido transformaciones en la mirada de los participantes en torno a las problemáticas locales. Finalmente, en el apartado dedicado a las conclusiones, hacemos referencia al fuerte componente emocional que ha impregnado todo el proyecto y a las posibilidades de internacionalización del mismo en el futuro.

ABSTRACT:The Intercultural Missions is a community participation project in education, culture and local development with the aim of contributing to the consecution of an inclusive society and fostering local development. This article is a description of the lived process during the first edition of the project, which has taken place in the villages of Vilanova d'Alcolea and
Sant Mateu (Castelló, Spain). First place, we expose the theoretical concepts which have guided all the process: inclusive education, radical democracy, cooperative learning, interculturality, and cultural nomadism. Then we describe the succeeding project phases: local diagnosis, awareness, intervention and evaluation. Regarding to the project results, we highlight that all this process has been characterized by a consensus-based participation, it has contributed to foster citizen participation, while there have been changes in the gaze of the participants about local issues. Finally, in the section devoted to the conclusions, we refer to the strong emotional component that has influenced the entire project, and the future possibilities of internationalization.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Aprendre a la ciutat a través de la deriva

RESUM: La deriva ha estat la inspiració i el camí per a profunditzar en l'aprenentatge que suposa caminar la ciutat. Els passos que anàvem donant ens han portat a replantejar-nos diferents aspectes educatius que transcendeixen les nostres pretensions inicials. Partim dels estudis crítics i postcrítics del currículum, i així, a poc a poc, hem anat aproximant-nos a la recerca, la pedagogia o la didàctica. Tota aquesta experiència gira al voltant del taller «Educar la mirada/Documentar la ciutat» amb el qual hem caminat per diferents indrets de la nostra ciutat, al costat del professorat i l'alumnat de diferents estudis de grau de les universitats valencianes. Volem pensar la ciutat a través del subjecte que l'habita i que d'alguna manera la interpreta, examinant-la com una forma material de la cultura, és a dir, un dispositiu cultural del qual emergeixen missatges i significats, on es construeixen i es desconstrueixen experiències, alimentant relats, formant i transformant biografies.

RESUMEN: La deriva ha sido la inspiración y el camino para profundizar en el aprendizaje que supone caminar la ciudad. Los pasos que íbamos dando nos han llevado a replantearnos diferentes aspectos educativos que trascienden nuestras pretensiones iniciales. Partimos de los estudios críticos y poscríticos del currículo, y así, poco a poco, hemos ido aproximándonos a la investigación, la pedagogía o la didáctica. Toda esta experiencia gira alrededor del taller «Educar la mirada/Documentar la ciudad» con el que hemos caminado por diferentes lugares de nuestra ciudad, al lado del profesorado y del alumnado de diferentes estudios de grado de las universidades valencianas. Queremos pensar la ciudad a través del sujeto que la habita y que de alguna manera la interpreta, examinándola como una forma material de la cultura, es decir, un dispositivo cultural del que emergen mensajes y significados, donde se construyen y se deconstruyen experiencias, alimentando relatos, formando y transformando biografías.

ABSTRACT: Wandering was the inspiration and the way to explore the learning that walking the city involves. The steps we took led us to rethink various aspects of education that went beyond our initial aims. Starting from critical and post-critical studies of the curriculum, we gradually moved towards research, pedagogy or didactics. This whole experience revolves around the "educate the gaze / document the city workshop" in which we have walked around different parts of our city, together with the teachers and students from various degrees in Valencian universities. Our aim is to think about the city through the eyes of someone who lives there and who interprets it in some way, examining it as a material form of culture, that is, a cultural device from which messages and meanings emerge, where experiences are constructed and deconstructed, fuelling stories, forming and transforming biographies.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Redes, no-lugares, naturaleza

Resumen

Reseña de: La arquitectura de la ciudad global de Eduardo Prieto
 
Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

El emperador está desnudo

Resumen

Reseña de: Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital de César Rendueles

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu