Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

Valuing Culture in the Global City

RESUM: La cultura presenta tres formes estretament interrelacionades: la cultura amb finançament públic, la cultura comercial i la cultura casolana. Per tant, les polítiques culturals han de tractar molts aspectes a banda dels tradicionals.RESUMEN: La cultura engloba tres ámbitos estrechamente interrelacionados: la cultura con financiación pública, la cultura comercial y la cultura hecha en casa. Por lo tanto, las políticas culturales deben tratar muchos aspectos más allá de los tradicionales.

ABSTRACT: Culture encompasses three highly inter-related spheres of publicly funded culture, commercial culture and home-made culture. Cultural policy-making therefore needs to address many issues beyond traditional concerns.

 
Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Repensant la governança de la creativitat a les ciutats

RESUM: El context internacional afecta directament les estratègies urbanes de competitivitat: les polítiques tradicionals basades en la millora de les infraestructures i el conjunt de tangibles a la ciutat, s’han transformat en accions d’índole diversa d’estímul al voltant de la creativitat i el coneixement. Hi ha consens al voltant del retrocés de les polítiques top-down o de dalt a baix, en les agendes locals mentre que, de manera creixent, s’incorporen noves articulacions d’acció publicoprivada, on les iniciatives bottom-up o de baix a dalt, assumeixen un protagonisme rellevant. Simultàniament, es produeix l’emergència de nous actors en el procés d’intervenció i millora a les ciutats. Aquest article presenta aquesta transformació i procés al voltant de la creativitat com a eix vertebrador de la nova competitivitat urbana. Però, podem governar la creativitat? Podem fer d’una ciutat, un espai harmònicament creatiu? Consens i diàleg són pedres de toc de la nova governança: del reconeixement de les forces existents al territori i del diagnòstic compartit per tots els actors involucrats sorgeixen arguments per a una ciutat no només competitiva sinó també representativa del teixit socioeconòmic existent. Paraules clau: creativitat, ciutat, competitivitat urbana, governança.

RESUMEN: El contexto internacional afecta directamente a las estrategias urbanas de competitividad: las políticas tradicionales basadas en la mejora de las infraestructuras y el conjunto de tangibles en la ciudad se han transformado en acciones de índole diversa de estímulo alrededor de la creatividad y el conocimiento. Existe consenso alrededor del retroceso de las políticas top-down, o de arriba abajo, en las agendas locales mientras que, de manera creciente, se incorporan nuevas articulaciones de acción público-privada, donde las iniciativas bottom-up, o de abajo arriba, asumen un protagonismo relevante. Simultáneamente se produce la emergencia de nuevos actores en el proceso de intervención y mejora en las ciudades. Este artículo presenta esta transformación y proceso alrededor de la creatividad como eje vertebrador de la nueva competitividad urbana. Sin embargo, ¿podemos gobernar la creatividad? ¿Podemos hacer de una ciudad un espacio armónicamente creativo? Consenso y diálogo son piedras de toque de la nueva gobernanza: del reconocimiento de las fuerzas existentes en el territorio y de la diagnosis compartida por todos los actores involucrados surgen argumentos para una ciudad no sólo competitiva sino también representativa del tejido socioeconómico existente. Palabras clave: creatividad, ciudad, competitividad urbana, gobernanta.

ABSTRACT: The international context directly affects urban strategies for competitiveness: traditional policies based on the improvement of infrastructure and the tangibles in the city have become actions of various types for stimulation based around creativity and knowledge. There is consensus on the decline of top-down policies in local agendas, while new joint public-private actions, in which bottom-up initiatives play a crucial role, are increasingly being incorporated. New actors in the process of intervention and improvement in cities are simultaneously emerging. This article presents this transformation and process based around creativity as the backbone of the new urban competitiveness. But can we govern creativity? Can we make a city a harmoniously creative space? Consensus and dialogue are touchstones of the new governance: arguments for a city that is not only competitive but also representative of the existing socio-economic fabric arise from recognition of the forces existing in the territory and of the diagnosis shared by all the stakeholders. Keywords: creativity, city, urban competitiveness, governance.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Understanding cultural diversity policy making by exploring its tools at the urban level

safd

RESUM: Les ciutats resulten molt propícies per a l'estudi de la diversitat cultural, tant en termes de percepció i impacte de la diversitat com en termes de reproducció política i cultural. Malgrat això, avui dia són pocs els estudis comparats amb un enfocament urbà, a causa de les dificultats metodològiques, entre altres qüestions. Aquest article proposa examinar un enfocament basat en instruments polítics per tal de detectar i comparar determinades característiques de l'elaboració de polítiques sobre diversitat cultural en l'àmbit urbà i fer-ne una comparació a escala internacional. Basant-nos en exemples il·lustratius sobre l'ús d'ajuts per al suport de la diversitat cultural en quatre ciutats d'Europa i d'Amèrica, aquest article investiga com es concep la política sobre diversitat cultural i com aquesta fomenta l'acció pública segons l'instrument polític adoptat. Aquest concepte, que requereix més atenció en el debat acadèmic i polític, ens permet analitzar i comparar les dimensions tècnica i política de les política sobre diversitat cultural. Paraules clau: diversitat cultural, política urbana, instruments polítics, anàlisi de polítiques, estudis comparats.

RESUMEN: Las ciudades resultan muy propicias para el estudio de la diversidad cultural, en términos tanto de percepción e impacto de la diversidad como de reproducción política y cultural. Sin embargo, hoy en día no abundan los estudios comparados que incorporan un enfoque urbano, en parte debido a dificultades metodológicas. Este artículo propone examinar un enfoque basado en instrumentos políticos que sirva para detectar y comparar determinadas características de las políticas sobre diversidad cultural en el ámbito urbano y compararlas a escala internacional. Basándonos en ejemplos ilustrativos sobre el uso de ayudas para el apoyo de la diversidad cultural en cuatro ciudades de Europa y América, el artículo investiga cómo se concibe la política sobre diversidad cultural y cómo ésta fomenta la acción pública en entornos urbanos según el instrumento político adoptado. Este concepto, que requiere una mayor atención en el debate académico y político, nos permite analizar y comparar las dimensiones técnicas y políticas de la política sobre diversidad cultural. Palabras clave: diversidad cultural, política urbana, instrumentos políticos, análisis de políticas, estudios comparados.

ABSTRACT: Cities are important grounds for cultural diversity, both in terms of perception and impact of diversity, and in terms of political and cultural reproduction. Nonetheless comparative studies with an urban focus are limited, partly due to methodological difficulties. The paper proposes to explore a policy tool approach in order to detect and compare given characteristics of cultural diversity policymaking at the urban level and to compare them internationally. Drawing on relevant examples of grant use to support cultural diversity in four European and American cities, the paper discusses how cultural diversity policy is conceived and fosters public action in the urban environment according to the policy tool adopted. This concept allows the technical and political dimensions of cultural diversity policy to be analysed and compared, and requires further attention both in the academic and policy debate. Keywords: cultural diversity, urban policy, policy tools, policy analysis, comparative studies.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Cultural governance in sustainable cities

RESUM: Aquest article proposa un sistema tripartit de governança cultural per a ciutats sostenibles: processos i estructures de governança de la sostenibilitat amb sensibilitat cultural, una òptica cultural en totes les polítiques o decisions públiques i un enfocament sostenible de la política o planificació cultural i de la governança.

RESUMEN: Este artículo propone un sistema tripartito de gobernanza cultural para ciudades sostenibles: procesos y estructuras de gobernanza de la sostenibilidad con sensibilidad cultural, una óptica cultural en todas las políticas o decisiones públicas y un enfoque sostenible de la política/planificación cultural y de la gobernanza.

ABSTRACT: The paper proposes a three-part system of cultural governance for sustainable cities: culturally sensitive sustainability governance processes and structures, a cultural lens on all public policies/decisions and a sustainability approach to cultural policy/planning and governance.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

 

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Literature Review on Cultural Governance and Cities

RESUM: Aquest article, escrit per Vesna Čopič, Andrej Srakar i Jordi Baltà, analitza la bibliografia recent en l'àmbit de la governança cultural, amb especial èmfasi sobre les seues conseqüències en les polítiques culturals locals. Paraules clau: governança cultural, política cultural, ciutats, administracions locals, descentralització, governança.

RESUMEN: Este artículo, escrito por Vesna Čopič, Andrej Srakar y Jordi Baltà, examina la bibliografía reciente en el ámbito de la gobernanza cultural, con especial atención a sus repercusiones en las políticas culturales locales. Palabras clave: gobernanza cultural, política cultural, ciudades, administraciones locales, descentralización, gobernanza.

ABSTRACT: This article, written by Vesna Čopič, Andrej Srakar and Jordi Baltà, examines recent literature in the field of cultural governance, with particular emphasis on its implications for local cultural policies. Keywords: Cultural governance, cultural policy, cities, local governments, decentralisation, governance.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu