Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

Introducción. De la crisis sistémica a la emergencia de la indignación.

Resumen

Introducción a la sección monográfica del Vol. 1. Nº 2.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Governança de la ciutat i drets culturals

Les ciutats són espais d’oportunitats, de conflicte i de debat. A les ciutats es generen les idees i les propostes de transformació de la nostra societat. La cultura és una dimensió fonamental de la nostra societat. Analitzar aquesta dimensió amb rigor és imprescindible per transformar el món, per fer-lo més just i més lliure, és a dir, un món que permeti a cada persona escollir la vida que vulgui tenir. El debat sobre el paper de la cultura en la societat es basa en la reflexió sobre allò que és sensible, sobre la matèria dels nostres imaginaris, sobre els relats que ens permeten explicar-nos com a persones a la recerca de la lli- bertat. El debat sobre la cultura relaciona conceptes com identitat, diversitat, creativitat, memòria o coneixement crític (els valors intrínsecs de la cul- tura) amb els reptes de transformació de les ciutats, com la participació ciu- tadana, la governança o la sostenibilitat. A aquest debat totes i tots hi estem convidats. No pot ser que aquest sigui només un debat d’experts acadèmics, ni d’institucions, ni de professionals... Aquest és un debat de la ciutadania, i l’enorme responsabilitat dels qui dediquen temps a la cultura és fer que aquest debat sigui, efectivament, un debat de la ciutadania.

Las ciudades son espacios de oportunidades, de conflicto y de debate. En las ciudades se generan las ideas y las propuestas de transformación de nuestra sociedad. La cultura es una dimensión fundamental de nuestra socie- dad. Analizar esta dimensión con rigor es imprescindible para transformar el mundo, para hacerlo más justo y más libre, es decir, un mundo que permita a cada persona escoger la vida que quiera tener. El debate sobre el papel de la cultura en la sociedad se basa en la reflexión sobre lo que es sensible, sobre la materia de nuestros imaginarios, sobre los relatos que nos permiten explicarnos como personas en busca de la liber- tad. El debate sobre la cultura relaciona conceptos como identidad, diversi- dad, creatividad, memoria o conocimiento crítico (los valores intrínsecos de la cultura) con los retos de transformación de las ciudades, como la participa- ción ciudadana, la gobernanza o la sostenibilidad. A este debate todas y todos estamos invitados. No es posible que éste sea sólo un debate de expertos académicos, ni de instituciones, ni de profesionales… Éste es un debate de la ciudadanía, y la enorme responsabilidad de quienes dedican tiempo a la cul- tura es hacer que este debate sea, efectivamente, un debate de la ciudadanía

Cities are spaces of opportunities, conflict and debate. The ideas and pro- posals for transforming our society are spawned in cities. Culture is a fun- damental dimension of our society, and rigorous analysis of this dimension is crucial to transform our world to make it a fairer, freer place; a world that allows each person to choose the life they want to lead. The debate on the role of culture in society is based on reflections about what is sensitive, about the content of our imaginations, about the stories that let us explain ourselves as individuals in pursuit of freedom. The culture debate links concepts like identity, diversity, creativity, memory or critical knowledge (the intrinsic values of culture) with the challenges of transform- ing cities, like citizen participation, governance or sustainability. All of us are invited to take part in this debate. It can not only be a debate among aca- demic experts, institutions or professionals. This is a debate for all citizens, and the huge responsibility of those who devote their time to culture is to ensure that this debate really is a debate among citizens.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Les droits culturels dans la grammaire du développement

REsUMEN: Los derechos culturales permiten entender, de manera tanto teóri- ca como práctica, el lugar fundamental de los factores culturales para un de- sarrollo libre y equilibrado. Dicho desarrollo sólo puede basarse en lo que se deberían considerar sus primeros recursos: los recursos culturales humanos y no humanos. Los derechos culturales garantizan el acceso de las personas, de los grupos y de las comunidades a la diversidad de conocimientos necesarios para utilizar, desarrollar y crear las capacidades de desarrollo personal y so- cial. No hay desarrollo social sin una cultura de conexiones; no hay desarrollo económico sin una cultura adaptada a los cambios y a los intercambios; no hay desarrollo ecológico sin una expansión del saber sobre los ecosistemas. Los factores culturales no son un cuarto pilar, son factores y engranajes fun- damentales, transversales y permanentes de todo desarrollo cimentado sobre las capacidades de las personas y de sus ecosistemas culturales. Son como una gramática de todo desarrollo democrático en la medida en que su realiza- ción permite garantizar que la elección de objetivos y medios ha surgido de un debate ampliamente participativo e instruido para percibir y favorecer las mejores conexiones entre los recursos y, por tanto, también la mejor econo- mía. Los indicadores de conexiones adecuadas, en consecuencia, resultan ser herramientas muy pertinentes de evaluación.

RESUM: Els drets culturals permeten entendre, de manera tant teòrica com pràctica, el lloc fonamental dels factors culturals per a un desenvolupament lliure i equilibrat. El dit desenvolupament només pot basar-se en el que s’hau- rien de considerar els seus primers recursos: els recursos culturals humans i no humans. Els drets culturals garanteixen l’accés de les persones, dels grups i de les comunitats a la diversitat de coneixements necessaris per a utilitzar, desenvolupar i crear les capacitats de desenvolupament personal i social. No hi ha desenvolupament social sense una cultura de connexions; no hi ha desenvolupament econòmic sense una cultura adaptada als canvis i als in- tercanvis; no hi ha desenvolupament ecològic sense una expansió del saber sobre els ecosistemes. Els factors culturals no són un quart pilar, són fac- tors i engranatges fonamentals, transversals i permanents de tot desenvolupament fonamentat sobre les capacitats de les persones i dels seus ecosistemes culturals. Són com una gramàtica de tot desenvolupament democràtic en la mesura que la seua realització permet garantir que l’elecció d’objectius i mit- jans ha sorgit d’un debat àmpliament participatiu i instruït per a percebre i afavorir les millors connexions entre els recursos i, per tant, també la millor economia. Els indicadors de connexions adequades, en conseqüència, resulten ser eines molt pertinents d’avaluació.

RÉSUMÉ : Les droits culturels permettent de comprendre, de façon théorique et pratique, la place fondamentale des facteurs culturels pour un développe- ment libre et équilibré. Un tel développement ne peut que se fonder sur ce qui devrait être considéré comme ses premières ressources: les ressources cultu- relles, humaines et non humaines. Les droits culturels garantissent l’accès des personnes, des groupes et des communautés à la diversité des savoirs qui sont nécessaires pour utiliser, développer, créer les capacités de développe- ment personnel et social. Pas de développement social sans une culture des liens ; pas de développement économique sans une culture adaptée des choix et des échanges ; pas de développement écologique sans un accroissement des savoirs sur les écosystèmes. Les facteurs culturels ne viennent pas après comme un quatrième pilier, ils sont les facteurs et les leviers fondamentaux, transversaux et permanents de tout développement fondé sur les capacités des personnes et de leurs écosystèmes culturels. Ils sont comme une grammaire de tout développement démocratique, dans la mesure où leur réalisation per- met de garantir que le choix des objectifs et des moyens est issu d’un débat largement participatif et instruit, de façon à repérer et favoriser les meilleures connexions entre les ressources, et donc aussi la meilleure économie. Des indicateurs de connexions adéquates apparaissent alors comme des outils très pertinents d’évaluation.

abstRact: Cultural rights enable us to understand, both theoretically and practically, the fundamental role of cultural factors for free and balanced development. Such development can only be based on what should be regard- ed as primary resources: human and non-human cultural resources. Cultural rights guarantee individuals, groups and communities access to the diversity of knowledge necessary to use, develop and create the capacities for person- al and social development. There can be no social development without a culture of connections; no economic development without a culture adapted to changes and exchanges; no ecological development without the spread of knowledge about our ecosystems. Cultural factors are not a fourth pillar; they are fundamental, transversal and permanent factors and mechanisms for all development grounded on the capacities of people and their cultural ecosys- tems. They are like the grammar for all democratic development in the way their implementation guarantees that the choice of objectives and means has come out of a broad participative and informed debate to perceive and foster the optimum connections among resources and, therefore, also the optimum economy. Indicators of suitable connections are, in consequence, highly per- tinent evaluation tools.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Quelle gouvernance pour la culture et le secteur culturel?

RESUM: El tema de la governança cultural queda englobat en un enfocament triple: l'enfocament històric, l'enfocament de la cooperació al desenvolupament i les relacions internacionals, i l'enfocament de la societat del saber, l'economia creativa i les tic. Avui en dia, les polítiques culturals, en basar-se en drets culturals i en una altra «governança», podran respondre de manera més satisfactòria als desafiaments del demà.

RESUMEN: El tema de la gobernanza cultural queda englobado en un enfoque triple: el enfoque histórico, el enfoque de la cooperación al desarrollo y las relaciones internacionales, y el enfoque de la sociedad del saber, la economía creativa y las tic. Hoy en día, las políticas culturales, al basarse en derechos culturales y en otra «gobernanza», podrán responder de manera más satisfactoria a los desafíos del mañana.

RÉSUMÉ : Le thème de la gouvernance culturelle est abordé sous une triple approche : approche historique ; approche par la coopération au développement et les relations internationales ; approche par la société du savoir, l'économie créative et les tic. Aujourd'hui, les politiques culturelles, en se fondant sur les droits culturels et sur une autre "gouvernance", pourront mieux répondre aux défis du monde de demain.
Mots-clefs : bonne gouvernance, gouvernance mondiale, coopération au développement, développement durable, société créative, Agenda 21 de la Culture.

ABSTRACT: The question of cultural governance is dealt with from three approaches: the historical approach, the development cooperation and international relations approach, and the knowledge society, creative economy and ict approach. Today, cultural policies, based on cultural rights and on other "governance", will be better placed to meet the challenges of tomorrow.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural

RESUM: Les polítiques culturals s'han institucionalitzat sobre la idea de la cultura com a substantiu, com a objecte, fins i tot com a essència d'un grup o col·lectiu. Tot i que el model de democratització de la cultura continua com a nucli de les polítiques culturals, es torna evident la caducitat de bona part dels principis d'una política centrada a l'accés a l'oferta cultural. Els problemes a què les polítiques públiques s'enfronten resulten cada vegada més complexos, incerts i amb més riscos incorporats. Suposen un nou repte per a la legitimitat de les institucions culturals en el seu rol d'intermediació tradicional. En aquest context, els béns comuns (commons) emergeixen no sols com a concepte analític sinó com a eines d'acció política, social i legal. Els béns comuns no són simplement objectes o espais sinó complexos sistemes de gestió de recursos amb comunitats i normes que permeten la seua sostenibilitat. Aquest article planteja com a hipòtesi la possibilitat que les polítiques culturals reconeguen la cultura no sols com a substantiu sinó també com a adjectiu (allò cultural). Què implica concebre les polítiques culturals com a polítiques dels béns comuns? Quines són les diferències principals en relació al model de polítiques d'accés a la cultura? Pot un canvi de model derivar en la desresponsabilització de les polítiques públiques en l'àmbit de la cultura?

RESUMEN:Las políticas culturales se han institucionalizado sobre la idea de la cultura como sustantivo, como objeto, incluso como esencia de un grupo o colectivo. Si bien el modelo de democratización de la cultura continúa como núcleo de las políticas culturales, se vuelve evidente la caducidad de buena parte de los principios de una política centrada en el acceso a la oferta cultural. Los problemas a los que las políticas públicas se enfrentan resultan cada vez más complejos, inciertos y con más riesgos incorporados. Suponen un nuevo reto para la legitimidad de las instituciones culturales en su rol de intermediación tradicional. En este contexto, los bienes comunes (commons) emergen no sólo como concepto analítico sino como herramientas de acción política, social y legal. Los bienes comunes no son simplemente objetos o espacios, sino complejos sistemas de gestión de recursos con comunidades y normas que permiten su sostenibilidad. Este artículo plantea como hipótesis la posibilidad de que las políticas culturales reconozcan la cultura no sólo como sustantivo sino también como adjetivo (lo cultural). ¿Qué implica concebir las políticas culturales como políticas de los bienes comunes? ¿Cuáles son las diferencias principales en lo que se refiere al modelo de políticas de acceso a la cultura? ¿Puede un cambio de modelo derivar en la desresponsabilización de las políticas públicas en el ámbito de la cultura?

ABSTRACT: Cultural policies have been institutionalised around the idea of culture as a noun, as an object, and even as the essence of a group or collective. While the model of the democratisation of culture remains at the heart of cultural policies, the temporary nature of many of the principles of a policy focused on access to cultural activities is becoming apparent. The problems faced by public policies are increasingly complex, uncertain and involve more and more risks. They pose a new challenge to the legitimacy of cultural institutions in their traditional role of intermediation. In this context, the commons are not merely an analytical concept, but are also tools for political, social and legal action. They are not just objects or spaces, but also complex systems for resource management with communities and rules that allow their sustainability. This article considers the hypothesis of the possibility of cultural policies recognising culture not only as a noun but as an adjective (the cultural). What does conceiving of cultural policies in terms of policies of the commons entail? What are the main differences in the model of policies for access to culture? Can a change of model lead to the removal of responsibility from public policies in the field of culture?

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu