Menu

En discusión

Espacio de reflexión y debate sobre los contenidos de la revista posibilitando la conversación con los autores.

L’aposta municipalista: el potencial transformador del món local

RESUM: El món local ha estat trandicionalment un espai privilegiat per l'experimentació i la transformació a Catalunya. En un moment com l'actual, inmersos en una forta crisi econòmica, política i nacional, interessa tenir en compte el paper que pot jugar aquesta esfera de vida política i governamental. Al llarg de l'article es fa un recorregut històric per la porosa frontera entre moviments socials i partits polítics, aprofundint en el cas concret del municipalisme de moviment en el canvi de mileni i el llegat que ha deixat aquesta experiència. Posteriorment s'entra en el debat sobre la política de la hibridació entre vells i nous actors, així com també, subjectes polítics i socials, apuntant possibles futures apostes de transformació en el món local.

RESUMEN: El mundo local ha sido trandicionalment un espacio privilegiado para la experimentación y la transformación en Cataluña. En un momento como el actual, inmersos en una fuerte crisis económica, política y nacional, interesa tener en cuenta el papel que puede jugar esta esfera de vida política y gubernamental. A lo largo del artículo se hace un recorrido histórico por la porosa frontera entre movimientos sociales y partidos políticos, profundizando en el caso concreto del municipalismo de movimiento en el cambio de milenio y el legado que ha dejado esta experiencia. Posteriormente se entra en el debate sobre la política de la hibridación entre viejos y nuevos actores, así como también, sujetos políticos y sociales, apuntando posibles futuras apuestas de transformación en el mundo local.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Mujeres haciendo ciudades: aprendiendo del pasado

RESUM: Es planteja revisar la presència de les dones en la construcció física i simbòlica de les ciutats. El text revela la presència activa de les dones en les ciutats que ha estat invisibilitzada. En aquesta revisió es detecten factors comuns que podríem anomenar propis de les aportacions de dones. Es tracta de reconstruir la història per aprendre de les experiències esborrades.

RESUMEN: Se plantea revisar la presencia de las mujeres en la construcción física y simbólica de las ciudades. El texto desvela la presencia activa de las mujeres en las ciudades que ha sido invisibilizada. En esta revisión se detectan factores comunes que podríamos denominar propios de las aportaciones de mujeres. Se trata de reconstruir la historia para aprender de las experiencias borradas.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Places fortes. El paper de l'espai públic en les mobilitzacions socials de nova generació

RESUM: Una eventual ecologia de l'acció dels moviments socials posaria de manifest com és de significativa la seva manera de manipular una determinada trama urbana per a fer palesa la seva protesta en cada moment històric. En aquest sentit, l'ús que fan del centres urbans les darreres corrents d'acció col·lectiva —el paradigma de les quals seria el 15M espanyol— posarien de manifest una revifalla del carrer com a escenari de i per al conflicte social, però, al mateix temps i més enllà, l'assignació d'un protagonisme especial a l'espai públic no sols com a escenari dramàtic, sinó també com a categoria política clau, associada al paper hegemònic del ciutadanisme com a ideologia de i per el canvi social a partir d'una reforma ètica del capitalisme.

RESUMEN: Una eventual ecología de la acción de los movimientos sociales pondría de manifiesto cómo es de significativa su manera de manipular una determinada trama urbana para hacer patente su protesta en cada momento histórico. En este sentido, el uso que hacen de los centros urbanos las últimas corrientes de acción colectiva -el paradigma de las cuales sería el 15M español- pondrían de manifiesto un resurgimiento de la calle como escenario de y para el conflicto social, pero al mismo tiempo y más allá, la asignación de un protagonismo especial en el espacio público no sólo como escenario dramático, sino también como categoría política clave, asociada al papel hegemónico del ciudadanismo como ideología de y para el cambio social a partir de una reforma ética del capitalismo.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

A proposito di emancipare: “Se gli adulti non ascoltano i bambini vanno incontro a guai grossi” La città dei bambini: una nuova filosofia di governo delle città

RESUMEN: Emancipare significa rendere liberi, concedere autonomia. Nella città moderna, che si è sviluppata a misura dei cittadini adulti e delle loro automobili, i bambini hanno perso la possibilità di muoversi autonomamente e non vengono riconosciuti come cittadini, ma solo come futuri cittadini, bisognosi di cura e di protezione. Di fronte alle inadempienze degli adulti e ai "guai" che stanno producendo nel mondo contemporaneo, il progetto "La città delle bambine e dei bambini" propone una reale emancipazione infantile chiamando i bambini a partecipare al governo delle città e restituendo loro la possibilità di muoversi autonomamente negli spazi pubblici della città. Il progetto intende dare piena attuazione alla Convenzione dei diritti dell'Infanzia, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e finora poco conosciuta e sostanzialmente inattuata. A conclusione del contributo si riferiscono alcuni esempi di come concrete proposte infantili possano modificare sostanzialmente la politica delle nostre città.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

La relevancia económica y política del enfoque de los bienes comunes

RESUM: Aquest treball aborda la relació històrica entre les diferents onades de mobilització des de la dècada dels 50 i la creixent problematització dels encerclaments dels comuns. Observem que, progressivament, els comuns constitueixen una referència d'acció per a propostes econòmiques i polítiques que transcendeixen l'enfocament clàssic de maniobres comunals o comunitaris. Avui en dia, la biodiversitat, l'aigua, el coneixement o l'accés a tecnologies comunicatives són exemples de pràctiques caracteritzades per la creació d'institucions que cooperen per mantenir un bé (físic, social) i reproduir-lo de forma accessible. Canvia i de vegades es difumina el concepte de comunitat. Però no passa el mateix amb els mètodes d'autogestió i cogestió que segueixen inspirant-se en El govern dels comuns, segons va subratllar Ostrom.

RESUMEN: Este trabajo aborda la relación histórica entre las diferentes olas de movilización desde la década de los 50 y la creciente problematización de los cercamientos de los comunes. Observamos que, progresivamente, los comunes constituyen una referencia de acción para propuestas económicas y políticas que trascienden el enfoque clásico de manejos comunales o comunitarios. Hoy en día, la biodiversidad, el agua, el conocimiento o el acceso a tecnologías comunicativas son ejemplos de prácticas caracterizadas por la creación de instituciones que cooperan para mantener un bien (físico, social) y reproducirlo de forma accesible. Cambia y a veces se difumina el concepto de comunidad. Pero no ocurre así con los métodos de autogestión y cogestión que siguen inspirándose en El gobierno de los comunes, según subrayara Ostrom.

ACCEDE A LA DESCARGA DEL PDF EN LA WEB DE LA REVISTA

Comentar este artículo en los foros (0 respuestas).

Revista kultur, número 1

kultur-vol1-num1

@KulturRevista

logo-revista

logo-uji

logo-peu